СОУ

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Обява търг

Директора на СУ «Св. св. Кирил и Методий», гр.СредецОБЯВЯВА ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в УПИ I, кв. 131 по плана на гр. Средец, съгласно Акт за собственост №12/28.02.1997г., представляващ част от помещение /135 кв.м.ид.ч./ от “СТОЛОВА”, находящо се в сградата на СУ «Св. св. Кирил и Методий», с адрес в общ. Средец, гр. Средец, ул.”Васил Коларов”№ 168

      Срок за отдаване под наем: 10 години.

            Първоначалната тръжна цена е 550/петстонин и петдесет /лв. без ДДС на месец.

            Депозитът за участие в търга е в размер на 10%от базисната месечна наемна цена.

            Срок за получаване на тръжна документация – до 15,30 ч. на 02.04.2018г. –в сградата на СУ «Св. св. Кирил и Методий»-канцелария.

           

            Търгът ще се проведе на 03.04.2018г. от 13.30 ч. в сградата на СУ «Св. св. Кирил и Методий»-Директорската стая.

            Документи за участие се приемат до 15,30 ч. на 02.04.2018год.

            За справки тел:05551/36-65

            Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. до 20.03.2018год. след заявка, направена поне един работен ден предварително на тел.:0892237380