СОУ

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Проекти

В училището се работи по следните проекти:

  1. „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”.
  2. Национална програма „С грижа за всеки ученик”, Модул 3
  3. Проект „Квалификация на педагогическите специалисти”
  4. ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0065 „Равен старт чрез образование на децата и учениците от етносите в община Средец” Учениците участват активно в училищния живот и получават много награди, отличия и грамоти.